Sản phẩm của VIT BINH AN

karton_nguyencon karton__vv
Vịt quay truyền thống VIT BINH AN®Hạng A
1 Con/ Túi
5 Túi / Thùng
Thịt vịt vụn VIT BINH AN® Hạng A
2kg/ Túi
5 Túi / Thùng = 10,0kg
produkt produkt
Vịt quay truyền thống VIT BINH AN®Hạng A
12 miếng/ Túi = 5,0kg / Túi
3 Túi / Thùng = 15kg
Vịt quay truyền thống VIT BINH AN® Hạng A
12 miếng/ Túi = 4,8kg / Túi
3 Túi / Thùng = 14,4kg
produkt produkt
Vịt quay truyền thống VIT BINH AN®Hạng A
12 miếng/ Túi = 4,5kg / Túi
3 Túi / Thùng = 13,5kg
Vịt quay truyền thống VIT BINH AN®Hạng A
12 miếng/ Túi = 4,2kg / Túi
3 Túi / Thùng = 12,6kg
produkt produkt
Vịt quay truyền thống VIT BINH AN®Hạng A
12 miếng/ Túi = 4,0 kg / Túi
3 Túi / Thùng = 12kg
Vịt quay truyền thống VIT BINH AN®Hạng A
12 miếng/ Túi = 3,8kg / Túi
3 Túi / Thùng = 11,4kg
produkt
Vịt quay truyền thống VIT BINH AN®Hạng A
12 miếng/ Túi = 3,6kg / Túi
3 Túi / Thùng = 10,8kg